พลอยการพิมพ์ เชียงใหม่

เป็นโรงพิมพ์ดีที่สุดในใจกลางเมืองเชียงใหม่ เราสามารถพิมพ์งาน offset, digital offset และ งาน on demand ที่ยอดจำนวนน้อย
พลอยการพิมพ์เป็นโรงพิมพ์ที่พิมพ์งานที่มีคุณภาพ เราสามารถออกแบบชิ้นงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ